Zapytanie ofertowe
Blog

Timeline

Blog

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZSTiE

na pełnienie funkcji Trenera/Konsultanta IT

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych “Vedius”, Vedius – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego  z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu o nr RPDS.10.04.01-02-0027/16 pn. „Cyfrowa Szkoła Sukcesu – rozwój oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu”, realizowanego w ramach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Społecznego, na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców do pełnienia funkcji Trenera/Konsultanta IT w ramach ww. Projektu w okresie styczeń 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Do pobrania – specyfikacja

Do pobrania – wzor_oferty

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *