Szkolenia przeznaczone dla projektantów i operatorów baz danych MSSQL, MySQL, Oracle. W ramach zajęć uczestnicy uczą się m. in. administrować bazami, korzystać z istniejących baz danych, poznają również zasady projektowania baz danych.

Szkolenia przeznaczone dla projektantów i operatorów baz danych. W ramach zajęć uczestnicy uczą się korzystać z istniejących baz danych, poznają również zasady projektowania baz danych

Ta grupa szkoleń obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania i administrowania bazami danych MS Access, MySQL, MSSQL, PostgreSQL. W ramach zajęć uczestnicy poznają metody projektowania baz w środowisku graficznym MS Access, poznają też język SQL, metody administracji i zabezpieczania baz danych i serwerów bazodanowych

Projektowanie i administrowanie bazami danych MS Access

Realizowane zagadnienia:

Wprowadzenie do programu Microsoft Access

 • Zastosowanie i możliwości programu
 • Podstawy korzystania z baz danych stworzonych w Accessie
 • Omówienie interfejsu użytkownika
 • Omówienie budowy baz danych Accessa

Tabele

 • Wprowadzenie do projektowania baz
 • Tworzenie tabel
 • Wprowadzanie danych do tabel
 • Typy danych
 • Maski wprowadzania

Formularze

 • Tworzenie formularzy za pomoca kreatora
 • Projektowanie formularza
 • Przyciski i polecenia
 • Podformularze

Kwerendy

 • Projektowanie kwerend
 • Tworzenie zapytań

Raporty

 • Przygotowywanie raportów
 • Wydruki z baz danych

Dane zewnętrzne

 • Tworzenie łącz do danych zewnętrznych
 • Importowanie danych do bazy danych

Tworzenie relacyjnych baz danych w MS Access

Kurs przeznaczony jest dla osób poczatkujących zamierzających projektować bazy danych MySql i Postgree. Treści szkolenia ukierunkowane na wykorzystanie umiejętności programistycznych przy projektowaniu rozbudowanych baz danych.

Realizowana tematyka:

Zagadnienia podstawowe

 • Zarządzanie serwerem baz danych
 • Podstawy projektowania baz w MySQL
 • Pobieranie danych
 • Zapytania SELECT – omówienie
 • Tworzenie nowej bazy danych
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tabel

Język SQL

 • Proste zapytania – konstrukcja SELECT
 • Funkcje i operatory
 • Wybieranie wierszy – klauzula WHERE
 • Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY
 • Łączenie wielu tabel
 • Grupowanie wierszy
 • Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING

Projektowanie nowej bazy

 • Dodawanie rekordów
 • Modyfikacja rekordów
 • Aktualizacja zawartości bazy danych

Bezpieczeństwo serwera MySQL

 • Zabezpieczanie przed atakami
 • Bezpieczeństwo a komenda LOAD DATA LOCAL
 • Opcje programu mysqld dotyczące bezpieczeństwa

Tworzenie i modyfikacja kont użytkowników

 • Użytkownicy i hasła
 • Dodawanie nowego konta użytkownika
 • Zmiana hasła konta użytkownika
 • Limitowanie zasobów konta
 • Usuwanie konta użytkownika

Sortowanie wyników zapytań

 • ORDER BY
 • Wiele kolumn sortowania

Transakcje

 • BEGIN
 • COMMIT
 • ROLLBACK
 • SAVEPOINT

Zarządzanie treścią bazy danych

 • uprawnienia użytkowników
 • Tworzenie zapytań
 • Wyświetlanie zawartości według określonych kryteriów

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów oraz programistów baz danych odpowiedzialnych za administrację serwerem i zarządzanie bazami danych SQL Server 2014 oraz do osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu MCSA: SQL Server.


Realizowane zagadnienia:

Instalacja i konfiguracja SQL Server 2014

 • instalacja SQL Server
 • Konfiguracja serwera

Praca z bazami danych i ich przechowywaniem

 • Wstęp do przechowywania danych z SQL Server
 • Zarządzanie przechowywaniem w bazach systemowych
 • Przenoszenie plików bazy danych
 • Konfigurowanie rozszerzenia puli buforów

Omówienie kopii zapasowej

 • Planowanie wykonywania kopii zapasowych
 • Tworzenie kopii zapasowej baz danych i logów transakcji
 • Opcje tworzenia kopii zapasowej

Odtwarzanie baz danych SQL Server 2014

 • Pojęcie procesu odtwarzania
 • Odtwarzanie kopii zapasowej do punktu w czasie

Importowanie i eksportowanie danych

 • Wprowadzenie do transferowania danych
 • Kopiowanie lub przenoszenie baz danych

Monitorowanie SQL Server 2014

 • Wstęp do monitorowania SQL Server
 • Dynamiczne widoki zarządzalne i funkcje (DMV i DMF)
 • Ocenianie wydajnośći

Bezpieczeństwo w SQL Server

 • Zarządzanie zabezpieczeniami instancji SQL Servera
 • Zarządzanie zabezpieczeniami w bazach danych
 • Zarządzanie uprawnieniami do obiektów w bazach danych

Wykonywanie bieżących zadań obsługi bazy danych

 • Sprawdzanie integralności baz danych
 • Utrzymanie indeksów
 • Automatyzacja typowych zadań obsługi baz danych

wykorzystanie alarmów i powiadomień

 • Monitorowanie błędów SQL Server
 • Konfiguracja usługi Database Mail
 • Konfiguracja operatorów, alertów i powiadomień

Kurs przeznaczony jest dla początkujących programistów. Wymagana jest minimalna znajomość wymienionych języków programowania i tworzenia kodu. Kurs programowania w C++ jest wprowadzeniem do pakietu szkoleń skierowanych w szczególności do młodzieży szkół średnich przygotowujących się do matury z informatyki, oraz kandydatów na studia i studentów kierunków technicznych.Realizowana tematyka:


Struktura algorytmu

Wstęp do programowania w C++

 • Pierwszy program w C++
 • Budowa programu w języku C++
 • Twój pierwszy program – opis działania
 • Jak pisać poprawny i przejrzysty kod

Typy danych najczęściej stosowane w programowaniu.

 • Zmienne i podstawowe typy danych
 • Zmienne – Typ znakowy i typ tekstowy
 • Zakres ważności nazwy obiektu, a czas życia obiektu
 • Operator przypisania i operatory arytmetyczne
 • Operatory inkrementacji i dekrementacji, relacji oraz operatory logiczne
 • Przesłanianie nazw
 • Typ wyliczeniowy enum
 • Strumienie i operacje wejścia/wyjścia
 • Instrukcje sterujące

 • Instrukcja warunkowa if – podejmowanie decyzji w języku C++
 • Instrukcja warunkowa switch
 • Pętle w języku C++ – pętla for
 • Pętle w języku C++ – pętla do while
 • Pętle w języku C++ – pętla while
 • Instrukcje break (Przerywanie pętli), goto, continue (Obsługa pętli i etykiet).

Funkcje w języku C++

 • Podstawowe informacje o funkcjach. Pierwsza funkcja. Wywołanie funkcji.
 • Zasięg funkcji i argumenty funkcji
 • Funkcje – argumenty formalne i aktualne. Porównanie metod przekazywania argumentów do funkcji – przesyłanie przez wartość oraz przez referencję. Zwracanie wartości przez funkcję.
 • Funkcje rekurencyjne w praktyce.

Tablice

 • Tablice w języku C++. Podstawowy sposób organizacji danych.
 • Tablice i pętle w języku C++. Efektywne zarządzanie danymi w C++
 • Tablice i funkcje w języku C++.
 • Przekazywanie tablic do funkcji.

 • Tablice wielowymiarowe.

  • Definicja, deklaracja, inicjalizacja – ważne pojęcia w języku C++
  • Jeszcze raz o przysłanianiu zmiennych w języku C++. Zasięg a dostęp do zmiennych.
  • Referencja (typ referencyjny) w języku C++. Znaczenie referencji w programowaniu w C++.
  • Klasa std:string
  • Operacje na tekstach

  Wskaźniki

  • Typ wskaźnikowy – Adresowanie komórek, operator wyłuskania.
  • Inicjalizacja, zasady, stałe wskaźniki.
  • Operacje na kilku wskaźnikach
  • Wskaźniki, referencje, typy proste. Porównanie typu wskaźnikowego i referencyjnego.
  • Zastosowanie wskaźników wobec tablic
  • Zastosowanie wskaźników w argumentach funkcji
  • Dynamiczne rezerwowanie pamięci za pomoca operatorów new i delete
  • Literały, czyli stałe dosłowne w języku C++.
  • Przekształcenia typów w języku C++. Awansowanie, rzutowanie

  Klasy.

  • Typ definiowany przez użytkownika
  • Składniki klasy
  • Enkapsulacja
  • Klasa a obiekt
  • Funkcje składowe klas
  • Nowa klasa nowy plik
  • Konstruktory i destruktory

  Dziedziczenie i polimorfizm

  • Operacje na plikach
  • Zapis i odczyt z plików

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, chcących nauczyć się projektowania i budowania aplikacji przy użyciu języka Java. Słuchacze nabędą również umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji w trakcie procesu tworzenia aplikacji w Javie.


Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia związane z programowaniem w języku Java,:

Wprowadzenie do technologii Java

 • Instalacja środowiska
 • Platforma Javy
 • Narzędzia programistyczne

Proste obiekty i typy danych

 • Typy proste i obiektowe
 • Klasy, metody, argumenty metod

Budowanie aplikacji w Javie

 • Środowisko programistyczne
 • Struktura projektu

Podstawy języka

 • Instrukcje sterujące
 • operacje na zmiennych
 • Tablice

Koncepcje programowania obiektowego

 • Modelowanie obiektowe: dziedziczenie, polimorfizm
 • Klasy abstrakcyjne, interfejsy

Zaawansowane kolekcje

 • Sortowanie kolekcji
 • Serializacja
 • Dekorowanie strumieni
 • Filtr zip
 • Formatowanie liczb i dat

konfiguracja Java SE

 • Praca z dziennikiem zdarzeń
 • Kilkuwierszowe przykłady
 • Wyrażenia regularne

Interfejs graficzny

 • Podstawowe pojęcia
 • Komponenty menu
 • Delegacyjny model zdarzeń

Komunikacja z bazami danych JDBC API

 • Uzyskiwanie połączenia
 • Odczyt oraz modyfikacja danych

Aplikacje z graficznym interfejsem

 • projektowanie komponentów graficznych jako obiekty
 • technologia Swing
 • tworzenie kodu w edytorze graficznym

Obsługa plików w Javie:

 • pliki binarne i tekstowe CSV, XML, JSON

Java w technologiach internetowych:

 • aplikacje webowe
 • serwery aplikacji technologia serwletów

Testowanie oprogramowania

 • dobre praktyki programistyczne
 • tworzenie i analiza logów debugowanie programu
 • podstawy testowania

Szkolenie realizowane jest w formie następującej po sobie części teoretycznej oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności

Kompleksowe szkolenie dla analityków danych, operatorów baz i zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych. Szkolenie dedykowane przeznaczone również dla zaawansowanych pracowników biurowych przetwarzających informacje bazodanowe i wykonujące zaawansowane operacje w arkuszach kalkulacyjnych. Zakres i tematyka szkolenia obejmuje zarówno korzystanie z baz danych, przetwarzanie informacji, jak i projektowanie własnych baz również z wykorzystaniem języka SQL. W arkuszach kalkulacyjnych szkolenie obejmuje zaawansowane operacje w arkuszu, analizę i wizualizację danych oraz projektowanie makr w języku VisualBasic.

Szkolenie zakończy się egzaminem ECDL Advanced: A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne lub ECDL Advanced A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych (do wyboru).


Moduły tematyczne szkolenia:

Moduł 1.  MS Excel w analizie danych

 • Operacje w arkuszu kalkulacyjnym - środowisko pracy, ustawienia programu
 • Wprowadzanie danych
 • Formatowanie danych
 • Funkcje i formuły
 • Sortowanie
 • Sortowanie zaawansowane- tabele
 • Analiza bazodanowa
 • Tabele przestawne
 • Statystyka w Excelu
 • Graficzne przedstawienie wyników
 • Solver
 • Funkcje statystyczne, logiczne, tekstowe, bazodanowe

Moduł 2 – MS Access /ANALIZA STATYSTYCZNA

 • Zapoznanie z programem
 • Podstawy projektowania baz danych
 • Tworzenie tabel i zapytań
 • Tworzenie formularzy raportów i makr
 • Łączenie różnych rodzajów struktur ze sobą
 • Kwerendy, kwerendy zaawansowane
 • Wprowadzenie do SQL
 • Analiza danych
 • Zaawansowane funkcje w MS Access
 • Wykresy w MS Access

Moduł 3 – MS SQL Server

 • Wprowadzenie
 • Architektura i środowisko programu
 • Archiwizacja danych
 • Język SQL, podstawy, zapytania w języku SQL
 • Funkcje i operatory językowe
 • Porządkowanie danych, klauzule
 • Tabele i grupy
 • Tworzenie kluczy
 • Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie danych

Wizualizacja danych za pomocą MS Excel  

 • Sposoby wizualizacji danych
 • Selekcja i formatowanie danych do prezentacji
 • Rodzaje wykresów
 • Dobór wykresów
 • Formatowanie wykresów
 • Wykresy zaawansowane
 • Podstawowe pomyłki w tworzeniu wykresów
 • Sposoby na skupianie uwagi odbiorcy
 • Przenoszenie danych pomiędzy różnymi programami pakietu MS Office
 • Formatowanie, a prezentacja wizualna danych

Moduł 5 - VBA

 • Podstawy języka VB
 • Semantyka języka, podstawowe elementy
 • Podstawowe formuły językowe
 • Filtracja danych za pomocą VBA
 • Tabele w VBA.
 • Obliczenia za pomocą VBA
 • Obliczenia warunkowe
 • Formatowanie warunkowe
 • Sprawdzanie spójności danych, wykresy dynamiczne
 • Zabezpieczanie arkuszy