Regulamin
Regulamin

Procedury realizacji usług

Regulamin

Regulamin zgłoszeń na szkolenia


 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach można dokonać:

 • On-line na naszej stronie internetowej https://vedius.pl/kontakt.   W tym celu należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie odesłać go drogą mailową na adres biuro@vedius.pl.
 • Telefonicznie pod numerem 12 633 01 64. Zgłoszenie telefoniczne wymaga dodatkowo potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (informacja: „Zgodnie z rozmową telefoniczną potwierdzam chęć uczestnictwa w szkoleniu….).

2. Na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia do wszystkich zgłoszonych osób lub do osób kontaktowych podanych w formularzu zgłoszenia przesyłane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie potwierdzenie rezerwacji miejsca i przyjęcia uczestnika na szkolenie wraz z informacją o sposobie płatności.

3. Zamiejscowym uczestnikom szkoleń możemy na ich prośbę pomóc i pośredniczyć w dokonaniu rezerwacji noclegów w pobliskich hotelach.

4. Rezygnację ze szkolenia można zgłosić na pięć dni przed rozpoczęciem szkolenia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu przyjmowana jest drogą mailową, wyłącznie z opcją potwierdzenia odbioru wiadomości. Rezygnacja ze szkolenia lub zmiana terminu zgłoszona w czwartym dniu roboczym lub w dniach następnych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia z opłaty. Klient ponosi koszty w wysokości 50% wartości kursu, z zastrzeżeniem że rezygnacja następuje 4go lub 3go dnia roboczego przed rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli rezygnacja  lub zmiana terminu nastąpi w drugim dniu roboczym przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia lub w dniu szkolenia lub nie nastąpi wcale, Klient ponosi całkowitą opłatę za kurs.

5. Uczestnikom szkolenia w ramach opłaty za kurs zapewniamy: materiały szkoleniowe, stanowisko komputerowe, wykwalifikowaną kadrę instruktorską, dyplom i zaświadczenie ukończenia szkolenia, kawę/herbatę w czasie trwania kursu.

6. Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie dwunastu słuchaczy.

7. Firma Vedius zastrzega sobie prawo przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia, o czym zainteresowani kandydaci zostaną poinformowani w możliwie najszybszym czasie.

 

Regulamin reklamacji


 

Uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:

 • niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia
 • niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą
 • zastrzeżeń co do jakości pracy trenera

Wnosząc reklamację uczestnik szkolenia powinien ją uzasadnić wskazując przyczyny.

Reklamcję można składać wyłącznie na piśmie przez zakończeniem szkolenia.

Niezwłocznie po wpłynięciu reklamacji zostanie ona rozpatrzona. Firma ustosunkuje się do przesłanych zastrzeżeń proponując optymalne dla uczestnika rozwiązania. Uczestnik ma prawo ponownego bezpłatnego odbycia szkolenia w kolejnym terminie, w którym szkolenie z danej tematyki będzie planowane a w przypadku braku zainteresowania takim rozwiązaniem do zwrotu pieniędzy wpłaconych na szkolenie.

 

Procedura postępowania w przypadku sytuacji nieprzewidzianych (losowych)


 

W przypadku gdy szkolenie nie byłoby zrealizowane lub byłoby zakłócone z nieprzewidzianych i niezależnych od firmy powodów firma zaproponuje uczestnikom do wyboru inny termin lub terminy w których usługa byłaby wykonana.

 

Polityka prywatności


 

Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius z siedzibą w Rabce Zdroju ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12 uprzejmie informuje, że dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym zbierane są w celach statystycznych i marketingowych na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. Udostępnienie informacji o danych osobowych jest dobrowolne i mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Niniejszym przesyłając formularz zgłoszeniowy wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu przepisów dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną w szczególności na przesyłanie informacji handlowych na udostępnione przez Państwa adresy poczty elektronicznej.

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

 

Informacja o przetwarzaniu danych dla Uczestnika projektu


 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika projektu jest Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius” z siedzibą ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój.
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy, zawarcia i wykonania Umowy, rozpatrzenia reklamacji, obsługi złożonego zapytania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność zrealizowania czynności zmierzających do zawarcia umowy, wykonanie umowy, uzasadniony interes administratora.
 4. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej.
 5. Administrator będzie przechowywał dane Uczestnika do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a dłużej wyłącznie w przypadkach prawem przewidzianych.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 7. Odbiorcą danych mogą być podwykonawcy Administratora tacy jak dostawcy usług IT oraz podwykonawca – firma trenerska, realizująca szkolenie na zlecenie Administratora. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko na podstawie polecenia Administratora.
 8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Waldemar Węglarz z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach odnoszących się do przetwarzania danych w Fundacji pod adresem e-mail iod@vedius.pl .