Platforma e-learningowa dla Klastera Edukacyjnego
Blog

Timeline

Blog

Platforma e-learningowa dla Klastera Edukacyjnego

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPDS.10.04.01-02-0028/17 pn. „Dolnośląski Klaster Edukacyjny”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na przygotowanie, uruchomienie i administrowanie platformą e-learningową.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *